Regulamin

Regulamin Serwisu – infuture.institute

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu infuture.institute. Serwis prowadzi Natalia Hatalska-Woźniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Gostyńska 107, 80-178 Gdańsk, NIP: 9581316257, REGON: 361379770, zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a) adres poczty elektronicznej: raporty@infuture.institute,
  b) formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://infuture.institute/kontakt/.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej infuture.institute, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  .
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  .
 5. Korzystać z Usług lub nabywać Towary za pośrednictwem Serwisu mogą jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (dalej jako „Przedsiębiorca”).

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – Przedsiębiorca, który dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu lub korzysta z Usług w nim dostępnych;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w Serwisie;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Towar – produkt prezentowany w Serwisie, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
7. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lub umowa o świadczenie usługi Subskrypcji zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
8. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  e) zainstalowany program do odczytu i zapisu plików formatu PDF.
  .
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
  .
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku,
  f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  .
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
  .
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości lub rezygnacji z wypełniania lub wysłania formularza.
  .
 4. Sprzedawca udostępnia Klientom płatną Usługę subskrypcji raportów (dalej jako Subskrypcja), przygotowanych przez Sprzedawcę. Umowa o usługę Subskrypcji jest zawierana na czas oznaczony wskazany w potwierdzeniu zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.
  .
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach oraz usłudze Subskrypcji podane na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
  .
 2. Klient przesyłając Sprzedawcy Zamówienie składa ofertę nabycia Towarów lub usługi Subskrypcji. Oferta wiąże Klienta od momentu złożenia Zamówienia do upływu określonego w nim terminu zapłaty. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia, które określa jego przedmiot, a w przypadku usługi Subskrypcji dodatkowo czas jej zawarcia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  .
 3. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu  Klienta.
  .
 4. Klient  wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta.
  .
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 VI. Dostawa i płatność

 1. Sprzedawca informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia o obsługiwanych formach płatności oraz sposobach i terminach realizacji Zamówienia.
  .
 2. Towar i usługa Subskrypcji dostarczana jest Klientowi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w formularzu Zamówienia i w terminie tam określonym lub poprzez jego udostępnienie w Koncie Klienta.
  .
 3. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a upływa w dniu przekazania Klientowi przedmiotu Zamówienia.

VII.  Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest autorem sprzedawanych Towarów lub Usług, a prezentowane w nich stanowisko jest jej stanowiskiem subiektywnym, w związku z czym nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta z tytułu nie zajścia okoliczności wskazanych w przedstawionym stanowisku.
  .
 2. Sprzedawca z uwagi na prace modernizacyjne czy konserwacje systemu do przerw technicznych. Klienci o przerwach technicznych będą informowani na stronach Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  .
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które są wynikiem zadziałania siły wyższej rozumianej zgodnie odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.
  .
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które są wynikiem wystąpienia niezawinionych przez Sprzedawcę okoliczności.
  .
 5. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które wystąpiły w wyniku działań lub zaniechań Klienta. W szczególności dotyczy to nieprawidłowego lub niedozwolonego użytkowania Usług, podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług jak również naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
  .
 6. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu i zawieranych z Klientami Umów, nie może kwoty uiszczonego wynagrodzenia Sprzedawcy.
  .
 7. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

VIII. Reklamacje

 1. W stosunku do Klientów rękojmia zostaje wyłączona.
  .
 2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK, ul. Gostyńska 107 , 80-178 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: raporty@infuture.institute lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  .
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  .
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  .
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  .
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  .
 4. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich publikacji.
Liczba wybranych produktów: 0 zamów
Zamknij
Zamknij

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi raportami.
Twoje pliki:

  Twoje zamówienie

   Wypełnij dane i wyślij zamówienie:


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez infuture hatalska foresight institute prowadzonego przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsk, ul. Gostyńska 107 w celach marketingowych, w tym również na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   Zamknij

   Twoje zamówienie

    Wybierz abonament

    Cena netto:

    Posiadasz kod rabatowy? Wpisz go tutaj:

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez infuture hatalska foresight institute prowadzonego przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsk, ul. Gostyńska 107 w celach marketingowych, w tym również na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Po wysłaniu zamówienia skontaktujemy się Państwem w celu sfinalizowania transakcji.

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez infuture hatalska foresight institute prowadzonego przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsk, ul. Gostyńska 107 w celach marketingowych, w tym również na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Po wysłaniu zamówienia skontaktujemy się Państwem w celu sfinalizowania transakcji.

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Po wysłaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów możliwości nabycia raportu.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez infuture hatalska foresight institute prowadzonego przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsk, ul. Gostyńska 107 w celach marketingowych, w tym również na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Dziękujemy za zainteresowanie subskrypcją TrendSignals: Komunikacja marketingowa. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą na podany w zamówieniu adres e-mail w celu sfinalizowania transakcji.
    Dziękujemy.
    Wkrótce skontaktujemy się z Tobą na podany w zamówieniu adres e-mail w celu sfinalizowania transakcji.
    Dziękujemy.
    Wkrótce skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów możliwości nabycia raportu.
    OK
    Zamknij

    Warunki subskrypcji

    Raport wydawany jest raz w miesiącu. Subskrypcja obejmuje 3, 6, lub 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Subskrybent otrzymuje dostęp do każdego nowego raportu ukazującego się w okresie subskrypcji.

    Rodzaj abonamentu
    Długość subskrypcji
    Ilość raportów
    Cena subskrypcji
     
    Rodzaj abonamentu TRIAL
    Długość subskrypcji 3 miesiące
    Cena subskrypcji 2 700 zł netto
    Rodzaj abonamentu START
    Długość subskrypcji 6 miesięcy
    Cena subskrypcji 4 500 zł netto
    Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej. rozumiem
    look into the future