zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu infuture.institute. Serwis prowadzi Natalia Hatalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INFUTURE.INSTITUTE NATALIA HATALSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Porozumienia Gdańskiego 1, 80-864 Gdańsk, NIP: 9581316257, REGON: 361379770, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Zapisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do zakupu wszelkich naszych produktów i usług, w tym każdej transakcji zawieranej za pośrednictwem serwisu infuture.institute. Przystępując do transakcji jak wyżej, oświadczasz że akceptujesz niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”). Korzystając z serwisu infuture.institute oświadczasz, że akceptujesz Regulamin. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu, prosimy o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a) adres poczty elektronicznej: kontakt@infuture.institute,
b) formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://infuture.institute/kontakt/.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej infuture.institute, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie ani za skutki powyżej wskazanych okoliczności, chyba że wystąpią one na skutek winy umyślnej Sprzedawcy.

6. Korzystać z Usług lub nabywać Towary za pośrednictwem Serwisu mogą jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (dalej jako „Przedsiębiorca”).

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – Przedsiębiorca, który dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu lub korzysta z Usług w nim dostępnych;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w Serwisie;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Towar – produkt prezentowany w Serwisie, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
7. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lub umowa o świadczenie usługi Subskrypcji zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
8. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
11. Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://infuture.institute

III. Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
e) zainstalowany program do odczytu i zapisu plików formatu PDF.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku,
f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości lub rezygnacji z wypełniania lub wysłania formularza.

4. Sprzedawca udostępnia Klientom płatną Usługę subskrypcji raportów (dalej jako Subskrypcja), przygotowanych przez Sprzedawcę. Umowa o usługę Subskrypcji jest zawierana na czas oznaczony wskazany w potwierdzeniu zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach oraz usłudze Subskrypcji podane na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

2. Klient przesyłając Sprzedawcy Zamówienie składa ofertę nabycia Towarów lub usługi Subskrypcji. Oferta wiąże Klienta od momentu złożenia Zamówienia do upływu określonego w nim terminu zapłaty. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia, które określa jego przedmiot, a w przypadku usługi Subskrypcji dodatkowo czas jej zawarcia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Klient i Sprzedawca zgodnie ustalają, że osoba która działa w imieniu Klienta korzystając z Serwisu, składając Ofertę lub zawierając Umowę, jest uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności jeśli w kontaktach z Sprzedawcą korzysta z adresu email sugerującego swoją nazwą przynależność do organizacji danego przedsiębiorcy. W razie gdyby osoba ta rzeczywiście, wbrew regule określonej w zdaniu pierwszym niniejszego pkt V.3., nie była umocowana do reprezentowania Klienta, uznaje się, że zawarła Umowę solidarnie zarówno w imieniu Klienta jak i w imieniu własnym

4. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

VI. Dostawa i płatność

1. Sprzedawca informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia o obsługiwanych formach płatności oraz sposobach i terminach realizacji Zamówienia.

2. Towar i usługa Subskrypcji dostarczana jest Klientowi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w formularzu Zamówienia i w terminie tam określonym lub poprzez jego udostępnienie w Koncie Klienta.

3. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a upływa w dniu przekazania Klientowi przedmiotu Zamówienia.

4. Jeśli Użytkownik jako metodę płatności wybrał płatność kartą płatniczą wyraża on zgodę na opłacanie subskrypcji na zasadzie automatycznie odnawialnej płatności (tzw. „recurring payment”), zgodnie z wybranym planem subskrypcji. Za korzystanie z Usługi Usługodawcy należne jest wynagrodzenie, w wysokości zależnej od pakietu Usług wybranego przez Klienta w czasie rejestracji w Serwisie.

5. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem miesięcznym, a jego wysokości określa Cennik.

6. Zawierając Umowę, Klient zobowiązuje się do dokonywania opłat za Usługi za kolejne okresy rozliczeniowe, nie później niż pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego.

7. Każdy okres rozliczeniowy trwa 1 (jeden) cykl począwszy od dnia rozpoczęcia odpłatnego korzystania z Usług, a skończywszy na dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia następnego cyklu wynikającego z kalendarza. W przypadku pakietów rocznych cykl trwa 1 pełen rok kalendarzowy, a w przypadku pakietów miesięcznych 1 pełen miesiąc kalendarzowy.

8. Klient może w każdym momencie anulować abonament poprzez panel klienta dostępny pod adresem https://infuture.institute/moje-konto/

9. Dostępne metody płatności to karta kredytowa, płatność Przelewy24 oraz przelew bankowy. W przypadku Klientów, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stawka podatku VAT wskazana w Cenniku może ulec zmianie i zostanie określona zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

10. Klient wyraża zgodę na sporządzanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej.

11. W przypadku braku anulowania abonamentu miesięcznego zostaje on automatycznie przedłużony na kolejny okres.

12. Przed upływem terminu płatności za kolejny okres rozliczeniowy Klient, który wybrał inny sposób płatności, niż comiesięczne, automatyczne obciążenie rachunku powiązanego z kartą kredytową, otrzyma 7 dni przed okresem rozliczeniowym na adres email podany podczas rejestracji w Serwisie informacje o kończącej się subskrypcji wraz z linkiem, po uruchomieniu którego zostanie przekierowany do podstrony Serwisu, z której będzie mógł pobrać fakturę VAT proforma.

13. Faktury VAT, obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe dostępne będą w Serwisie w ramach Konta Klienta.

14. W przypadku uchybienia terminowi płatności Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta niebędącego Konsumentem do czasu uiszczenia płatności. Klient którego konto zostało zablokowane nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

13. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 30 dni Umowa z Klientem niebędącym Konsumentem ulega rozwiązaniu, co nie dotyczy opóźnienia w płatności za pierwszy okres rozliczeniowy

14. Płatności Przelewy24 są obsługiwane przez Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za korzystanie z Serwisu w dowolnym momencie, w tym wprowadzenia opłat od usług, które dotychczas były udostępniane bezpłatnie. Sprzedawca poinformuje dotychczasowego Użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem o zmianie opłat i umożliwi mu wypowiedzenie Umowy (likwidację Konta), jeśli Użytkownik nie będzie akceptował wprowadzanych zmian.

16. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wszystkie kwoty płacone w ramach Umowy nie podlegają zwrotowi. Każda nadpłata, która jest różnicą pomiędzy kwotą przedpłaconą a kwotą należną Sprzedawcy, jest zaliczana na poczet przyszłych płatności za korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem innych przypadków przewidzianych w Regulaminie.

17. Sprzedawca zastrzega prawo informowania Użytkownika poprzez email o upływającym okresie subskrypcji oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie uiści w terminie opłaty w celu odnowienia subskrypcji, Konto uzyskuje status wygasłego na okres nieprzekraczający 90 dni („Wygasłe Konto”). Oznacza to, że Konto ma zachowane Treści Użytkownika, ale zablokowane funkcjonalności Serwisu. Jeśli Użytkownik w dalszym ciągu nie uiści opłaty, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Serwisu, co skutkuje wygaśnięciem Umowy.

VII.  Odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest autorem sprzedawanych Towarów lub Usług, a prezentowane w nich stanowisko jest jej stanowiskiem subiektywnym, w związku z czym nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta z tytułu nie zajścia okoliczności wskazanych w przedstawionym stanowisku.

2. Sprzedawca z uwagi na prace modernizacyjne czy konserwacje systemu oraz przerwy techniczne może wstrzymać na określony czas funkcjonowanie Serwisu. Klienci o przerwach technicznych będą informowani na stronach Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które są wynikiem zadziałania siły wyższej rozumianej zgodnie odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które są wynikiem wystąpienia niezawinionych przez Sprzedawcę okoliczności.

5. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które wystąpiły w wyniku działań lub zaniechań Klienta. W szczególności dotyczy to nieprawidłowego lub niedozwolonego użytkowania Usług, podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług jak również naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu i zawieranych z Klientami Umów, nie może przekroczyć kwoty uiszczonego wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy przez danego Klienta wobec którego wystąpiła szkoda.

7. Odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

VIII. Reklamacje

1. W stosunku do Klientów rękojmia zostaje wyłączona.

2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: INFUTURE.INSTITUTE NATALIA HATALSKA, Plac Porozumienia Gdańskiego 1 80-864 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: kontakt@infuture.institute lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. Zwroty

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Klient opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami, którym zawsze przysługuje prawo do zwrotu takich środków pieniężnych.

3. W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca przechowuje dane zgromadzone w ramach Konta Klienta przez okres 30 (trzydzieści) dni. W tym czasie Klient może żądać wydania danych, przez Usługodawcę, jednakże za odrębnym wynagrodzeniem. Klient uzyskuje również dostęp w/w dane w przypadku ponownego wykupienia Usługi przez Klienta. Po upływie 30-dniwego terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym dostęp do danych zgromadzonych w ramach Konta Klienta będzie niemożliwy.

4. W przypadku sporu, Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a)Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); b) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje zawarte są Polityce Prywatności Serwisu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich publikacji.

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Cytat – William Gibson

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Cytat – William Gibson

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

  • wyniki naszych badań,
  • informacje z obszaru trendowego,
  • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
  • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.